Fashyou

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu fashyou.pl.
1.2. Poprzez fakt korzystania z serwisu fashyou.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
1.3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej fashyou.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
FASHYOU - serwis dostępny w domenie internetowej fashyou.pl, którego operatorem jest ORGANIZATOR, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe;
UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu fashyou.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;
SKLEP - sklep internetowy współpracujący z fashyou.pl na podstawie umowy o współpracy bezpośredniej lub poprzez platformy pośredniczące w tego typu współpracy, zgadzający się na prezentowanie w serwisie fashyou.pl swoje towary;
TOWAR – produkt prezentowany w serwisie fashyou.pl i oferowany przez Sklepy;
REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady działania serwisu fashyou.pl, w tym zasady świadczenia przez serwis fashyou.pl Usług drogą elektroniczną.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU FASHYOU.PL

3.1. Serwis fashyou.pl nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
3.3. Serwis fashyou.pl umożliwia Użytkownikowi:
1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy,
2. przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie fashyou.pl,
3.4. Serwis fashyou.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie fashyou.pl a pochodzące od sklepów, były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis fashyou.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie FashYou i na stronie internetowej Sklepu;
3.4.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno na stronach serwisu fashyou.pl jak i przez Sklep na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu;
3.5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis fashyou.pl nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie fashyou.pl,
2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie FashYou przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

4.1. Serwis fashyou.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie fashyou.pl. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku fashyou.pl stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
4.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis fashyou.pl dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je realizować w godzinach nocnych.
4.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z przeglądaniem ofert sklepowych.
4.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowanie fashyou.pl inny niż wskazany w powyższym.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis fashyou.pl.
5.2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@fashyou.pl
5.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
5.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis fashyou.pl
5.5. Serwis fashyou.pl zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis fashyou.pl.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis fashyou.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach fashyou.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis fashyou.pl na stronach fashyou.pl
6.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;
6.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018