Fashyou

Regulamin


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu FashYou.pl.

1.2. Poprzez fakt korzystania z serwisu FashYou.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

1.3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej FashYou.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

FASHYOU - serwis dostępny w domenie internetowej www.fashyou.pl, którego operatorem jest ORGANIZATOR, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe;

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu FashYou.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;

SKLEP - sklep internetowy współpracujący z SoFavourite Agata Majewska, w ramach FashYou na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie FashYou.pl swoje towary;

KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez FashYou.pl pod nazwą (login) zdefiniowaną przez Użytkownika z unikalnym adresem url, konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach FashYou;

TOWAR – produkt prezentowany w serwisie FashYou i oferowany przez Sklepy;

ZESTAW – wykonany przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności FashYou kolaż lub zbiór zdjęć Towarów dostępnych na FashYou;

STYLIZACJA – dodane przez Użytkownika zdjęcia i ich opis przedstawiające Użytkownika prezentującego zestaw ubrań i dodatków;

REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady działania serwisu FashYou, w tym zasady świadczenia przez serwis FashYou Usług drogą elektroniczną.

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU FASHYOU.PL

3.1. Serwis FashYou nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.

3.3. Serwis FashYou umożliwia Użytkownikowi:

 1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy,

 2. przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie FashYou,

 3. tworzenie zestawów z Towarów dostępnych w serwisie FashYou,

 4. dodawanie zdjęć własnych stylizacji,

 5. komentowanie treści umieszczonych w serwisie,

 6. otrzymywanie newslettera.

3.4. Serwis FashYou dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie FashYou były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis FashYou zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie FashYou i na stronie internetowej Sklepu;

3.4.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno na stronach serwisu FashYou.pl jak i przez Sklep na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu;

3.5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis FashYou nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:

 1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie FashYou,

 2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,

 3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,

 4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie FashYou przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

4. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

4.1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

4.2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego.

4.3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.

4.4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto.

4.5. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:

 1. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

 2. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;

4.6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.

4.7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

4.8. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

 1. na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mail’owej lub przez użycie opcji usunięcia konta w panelu edycji danych;

 2. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

4.9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

5. KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

5.1. W ramach FashYou Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi za pośrednictwem serwisu facebook.com Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie FashYou, w szczególności opinie na temat Artykułów, Stylizacji, Towarów lub Sklepów;

5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis FashYou nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść

5.3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b. adresów stron internetowych,

c. treści o charakterze reklamowym,

d. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

e. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów

5.4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie FashYou.pl;

5.5. Serwis FashYou nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. FashYou usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu i FashYou ma taką możliwość. FashYou zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:

 1. naruszają zasady określone w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu,

 2. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,

 3. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

 4. świadomie wprowadzają w błąd,

 5. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczytelna

5.7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis FashYou wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie FashYou, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.

Użytkownik udziela FashYou także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez FashYou, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

6.1. Serwis FashYou dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie FashYou. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku FashYou stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych

6.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis FashYou dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je realizować w godzinach nocnych.

6.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z przeglądaniem ofert sklepowych.

6.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowanie FashYou inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.4.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis FashYou.

7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: SoFavourite Tomasz Rzepecki, ul. Rembielińskiego 19/12, 93-575 Łódź, bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@fashyou.pl

7.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

7.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis FashYou

7.5. Serwis FashYou zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis FashYou.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis FashYou poinformuje o tym Użytkowników na stronach fashyou.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis FashYou na stronach fashyou.pl

8.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;

8.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.10.2014